top of page

VYRŲ PASNINKO DIENA

seima-amoris-laetitia-2021-2022-metai.jp

Brangieji,

 

esame popiežiaus Pranciškaus paskelbtų Šv. Juozapo metų kelyje. Šių metų tikslas – kad kiekvienas tikintysis, sekdamas šio šventojo pavyzdžiu, galėtų kasdien stiprinti savo tikėjimą, idant pilnai įvykdytų Dievo valią. Pagerbiant ir naujai apmąstant šv. Juozapo asmenį, jo vietą ir misiją Išganymo istorijoje, žvelgiant į jį supančią aplinką, šiam šventajam patikėtas tarnystes bei patirtus iššūkius, kyla būtinybė dar kartą apmąstyti vyro asmens atsiskleidimą istorijos vingiuose ir šiandienos pasaulio tikrovėje keliaujančios Dievo Tautos sąmonėje.

 

Mūsų krašto ganytojai kviečia visus Lietuvos vyrus katalikus šių metų kovo 24 dieną, trečiadienį, patirti kaip asmeninės maldos, Dievo garbinimo, dėkingumo, atgailos ir pasninko dieną bei ją paskirti pasninko už šeimas intencijai.

 

Esame kviečiami skirti laiko ateiti Dievo akivaizdon ir atidengti savo šiandienos patirčių, kasdienybės, sampratų, o galbūt ir neteisingų įžvalgų, poreikių bei lūkesčių tikrovę. Kiekvienam katalikui vyrui ypač svarbu savo dvasinį maldos gyvenimą drąsiai paliudyti ir išgyventi namuose. Besimeldžiantis vyras savo vaikui yra tikras vyriškumo, rūpestingumo patikėtais žmonėmis bei atsakingumo, vykdant Dievo valią kasdienybėje, paveikslas.

 

Kviečiame ir mūsų bendruomenės vyrus minėtą pasninko dieną peržengti bažnyčios slenkstį ir švęsti Susitaikinimo sakramentą, dalyvauti šv. Mišių aukoje, priimti Eucharistiją, būti regimu parapijinės bendruomenės nariu. Būti maldos vyru už savo šeimą.

 

Kovo 24 dieną, trečiadienį, maldos ir pasninko dieną už šeimas, kviečiame visus bendruomenės vyrus į bendrą maldą parapijos koplyčioje:

nuo 17.00 val. bus klausoma išpažinčių,

17.30 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis už šeimas lenkų kalba,

18.00 val. šv. Mišios už šeimas lenkų kalba,

18.30 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis už šeimas lietuvių kalba,

19.00 val. šv. Mišios už šeimas lietuvių kalba.

 

Ši, išskirtinai vyrų pasninko diena, tampa proga, remiantis į šv. Juozapo asmens gelmę, mąstyti ir gyvenimu paliudyti Dievo kūrinio žmogaus – vyro tikrovę, kuri yra atvira esančiam šalia, patikima ir saugi, atsakinga ir kūrybinga, darbšti ir įžvalgi. Mylinti ir gebanti puoselėti ateitį. Žmogiška, jautri ir gili, nes remiasi į Tiesos pamatą – mūsų Viešpatį Jėzų Kristų – Mylinčio Tėvo Veidą žemėje ir užgrūdinta šv. Juozapo asmens pavyzdžio bei atvirumo Dievo veikimui.

 

Tenka pripažinti, kad labai dažnai vyro asmens samprata, jo vieta šeimos ar darbo aplinkos, visuomenės, valstybės gyvenime yra įtakojama tam tikros kintančios laikmečio dvasios bei požiūrio, kuomet visa tai neretai įneša pasimetimą, o kartais tampa ir laikinumo bei vienadienių madų, kintančių vaidmenų formacijos principų paliekamomis giliomis žaizdomis vyro asmens paveiksle. Šiandienos pasaulis vyro asmenyje neretai mato agresorių, valdžios ir galios despotą, neatsakingą šeimos tėvą: bejausmį pradėtos gyvybės akivaizdoje, bailų, smurtaujantį ir vengiantį atsakomybės, nerūpestingą vaikų atžvilgiu. Kartais neteisėti arba iškreipti visuomenės lūkesčiai vyrams tampa paskata patekti ir į įvairias degradavimo pinkles – alkoholį, narkotikus, azartinius žaidimus. Dėl šių priežasčių tampame skaudžių savižudybių, įvairių priklausomybių, trumpesnio gyvenimo tarpsnio statistikų stebėtojais.

 

Šv. Juozapo asmuo moko mus mylėti Dievą, mūsų Tėvą, ištikimai melstis, įsiklausyti į Jo valią ir ją klusniai vykdyti. Evangelija šventąjį Juozapą vadina teisiu žmogumi. Jis, savo širdyje saugojęs Dievo slėpinius, mus skatina iš naujo atrasti tylos vertę, maldos galią, išmintingai ir lojaliai vykdyti savo pareigas. Teisumo dorybė, kurios pavyzdį duoda šv. Juozapas, kiekvieną skatina paklusti Dievo įstatymui, kuris yra gailestingumo įstatymas. Šio didžio šventojo pavyzdys mus padrąsina saugoti Dievo įstatymą, esantį giliai įrėžtą žmoguje – Dekalogo įstatymą ir Kalno pamokslo mokymą.

 

Visiems tampa evangelizacine užduotimi kviesti ir drąsinti vyrus gyventi aktyvų maldos gyvenimą namų aplinkoje, būti visuomet gausiai regimiems parapijiniame ir bažnyčioje švenčiamos liturgijos gyvenime, reguliariai švęsti Sutaikinimo sakramentą, būti vienybėje su Dangiškuoju Tėvų Eucharistijos slėpinyje. Šiandienos pasauliui taip reikia maldos vyrų, gilų dvasinį gyvenimą gyvenančių vyrų, tyloje apmąstančių jiems patikėtas veiklas ir užduotis, aktyvių ir sąmoningų Bažnyčios narių.

Tad melskime kartu šv. Juozapo globos ir užtarimo mūsų šeimoms ir Tėvynei:

Sveikiname tave, Atpirkėjo Globėjau,
Mergelės Marijos Sužadėtini.
Dievas tau patikėjo savo Sūnų;
Marija tavimi pasitikėjo;
šalia tavęs Kristus išaugo vyru.

O palaimintasis Juozapai, 
ir mums parodyk savo tėviškumą, 
vesk mus gyvenimo keliu. 
Išmelsk malonės, gailestingumo ir drąsos
ir gink mus nuo visokio blogio. 

bottom of page