top of page

PARAPIJOS ISTORIJA

Vilniaus šv. Juozapo (Pilaitės) parapijos įkūrimas

Po Nepriklausomybės atkūrimo vakarinė Vilniaus miesto dalis priklausė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Žvėryno) parapijai. 1999 m. vasario 17 d. tuometinis Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis pasirašė dekretą, pagal kurį besiplečiančiame Pilaitės mikrorajone buvo įkurta Šv. Juozapo parapija. Jai priskirtos Buivydiškių bei Zujūnų gyvenvietės, taip pat 24 aplinkiniai kaimai.

Pirmuoju naujosios parapijos klebonu tapo kun. Kęstutis Ralys. Sekmadieniais tikintieji ėmė rinktis Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos salėje, kurią pašventino Vilniaus arkivyskupas metropolitas A. J. Bačkis. Čia būdavo aukojamos šv. Mišios lietuvių ir lenkų kalbomis.

11._2001_m._Jurgio_Veršausko_nuotr._13
4._2001_m._Jurgio_Veršausko_nuotr.15_x
Šv. Juozapo koplyčia ir parapijos namai

Parapijos klebono K. Ralio rūpesčiu, po pusmetį trukusių statybų, 2001 m. rugsėjo 8 d. buvo pašventinta Šv. Juozapo koplyčia. Projekto autoriai – M. Šaliamoras, J. Balkevičius, A. Burba ir V. Ražaitis, statė „Vingės statyba“. Į pirmąsias šv. Mišias susirinko itin gausus tikinčiųjų būrys, šis įvykis sulaukė ir žiniasklaidos dėmesio. „Bažnyčios žiniose“ paskelbta žinutė perteikia ir Arkivyskupo išreikštą džiaugsmą bei viltį matyti gyvą parapiją.

Per pamokslą šios parapijos tikintiesiems kardinolas A. J. Bačkis kalbėjo: „Širdingai džiaugiamės Viešpatyje, kad Pilaitėje pagaliau ir Dievas turi savo namus. Ši koplyčia bus ženklas – tikintiems ir netikintiems – kad Dievas yra tarp mūsų. Parapija – tai ne vien teritorija ar pastatas, tai Dievo tautos namai, kur kiekvienas jaučiasi kaip viena šeima. Parapija turi būti gyva bendruomene, visiems atvira maldos mokykla ir tapti tarnaujančiais namais.“

Klebonaujant kun. Justinui Aleknavičiui kūrėsi įvairios maldos grupės, chorai, stiprėjo bendruomenė. Klebono kun. Valdo Girdžiušo klebonavimo metu toliau buvo tęsiami bendruomenės kūrimo ir stiprinimo darbai. Visu šiuo laikotarpiu brendo mintis apie naujos bažnyčios poreikį. Nuo 2014 metų klebonu tapus kunigui Ričardui Doveikai jo rūpesčiu ir geradarių aukomis koplyčioje įrengti elektriniai varpai, langų vitražai, naujas centrinio altoriaus kryžius bei pats altorius, atlikti net du koplyčios remontai, įsigyti elektriniai ir vamzdiniai vargonai, parapijos raštinėje nuolat budi darbuotojas. Koplyčioje saugomos šv. Jono Pauliaus II ir pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos.

Parapijos bendruomenės gyvenimas

Naujojoje parapijoje netrukus atsirado „Carito“ savanorių, kurie ėmė rūpintis stokojančiaisiais, vaikai ir suaugusieji imti rengti Eucharistijos bei Sutvirtinimo Sakramentams, buvo ketinimų įkurti net vaikų dienos centrą.

Augant parapijai, keičiantis jos kunigams, atsirasdavo įvairių iniciatyvų: būrėsi Gyvojo Rožinio grupės (šiuo metu jų yra net 7), parapijiečiai prisimena Šv. Rašto skaitytojų grupelę, „Alfa“, „Beta“ kursus, į kuriuos susirinkdavo norintieji gilinti tikėjimo žinias, jaunesnieji prisimena po Taizė susitikimo Vilniuje susikūrusią Pilaitės savanorių grupę, kuri net apkeliavusi visas Lietuvos šv. Juozapo parapijas. Dažnas svečias parapijos namuose būdavo Pilaitės seniūnijos senjorų klubas.

Kūrėsi ir tarptautinių katalikiškų judėjimų grupės – „Nazareto šeimos“, „Marijos Legionas“, pastarasis veikia iki šiol. „Carito“ savanoriams talkina prieš keletą metų suburta „Artumo“ grupė. Bažnyčioje atrado vietą ikimokyklinukų mamų susitikimai, o iš kelių parapijos grupių kilo Kalėdinės labdaros mugės idėja, kviečianti žmones aukoti naujosios bažnyčios statyboms. Šis renginys, kaip ir Rankdarbių šeštadieniai, jau tapo tradiciniu.

Dar viena parapijos tradicija – piligriminės kelionės į Trakų ir Šiluvos atlaidus.

Parapijoje yra lietuvių ir lenkų bendruomenės, šiuo metu šv. Mišiose pasirengę giedoti  3 suaugusiųjų chorai, jie kviečiami ir į kitose parapijose vykstančias šventes, atlaidus. Besirengiantieji Pirmajai Komunijai kasmet laukiami parapijos vaikų chore ar patarnautojų gretose.

_DSC3104.jpg
unnamed.jpg
Šv. Juozapo bažnyčios statyba

2014 m. vadovauti parapijai paskirtas kunigas R. Doveika nedelsdamas ėmėsi Šv. Juozapo bažnyčios statybos organizavimo. Netrukus gimė ir bažnyčios projektas, kurio autoriai  architektai – M. Šaliamoras, K. Akelaitis ir G. Čaikauskas.

2016 m. kovo 19 d. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pašventino būsimosios Šv. Juozapo bažnyčios kertinį akmenį. Netrukus pradėtos statybos vyksta nenutrūkstamai, darbai finansuojami aukotojų, geradarių ir parapijiečių lėšomis.

2017 m. pabaigoje, vos uždengus bažnyčios stogą, tikintieji buvo pakviesti į laikinai įrengtą erdvę melstis Piemenėlių ir šv. Kalėdų šv. Mišiose. Parapijai tai buvo ypatinga šventė. Nuo 2020 metų pavasario sekmadienio Šv. Mišios aukojamos jau naujos bažnyčios pastate.

 

Parapijos tikintieji dėkoja visiems bažnyčios statybų aukotojams ir geradariams, taip pat aktyviai aukoja patys, kad kuo greičiau būtų galima švęsti sielovadinį gyvenimą naujame bažnyčios pastate.

bottom of page