top of page

Novena Šv. Juozapui

Maldos į šv. Juozapą devyndienis (novena) – tai 9 dienas iš eilės atliekama malda į šv. Juozapą, prašant Dievo ypatingų malonių. Novena paprastai kartojama devynias dienas iš eilės, sekant apaštalų po Kristaus įžengimo į dangų 9 dienų maldos pavyzdžiu.

Nepaprastai didelių ir gausių malonių dovanojama tam, kas su pasitikėjimu artinasi prie šv. Juozapo. Šv. Teresė Avilietė yra pasakiusi: ,,Jei kas nelabai linkęs tuo tikėti, tegul pats pabando ir visiškai tuo įsitikins‘‘.

Šv. Juozapas  maitino ir saugojo ne tik Šventąją Šeimą, jis myli ir laimina mus visus ir trokšta saugiai nuvesti mus į amžinąjį išganymą.

Ite ad Ioseph – Eikite pas Juozapąǃ (Pr 41, 55). Šis Egipto faraono patarimas ir dabar skamba Bažnyčioje. Kaip patriarchas Juozapas pamaitino egiptiečius duona, taip Juozapas iš Nazareto yra pasirengęs palydėti mus pas Gyvąją Duoną – Jėzų, kuris buvo vadinamas Juozapo sūnumi (Lk 3, 23).

Kalbant noveną devynias dienas, patartina šias dienas praleisti ypatingoje Dievo malonėje, jei įmanoma, atlikti išpažintį ir pasninkauti.

GARBINGASIS ŠVENTASIS JUOZAPAI, tu esi amžinoje tėvynėje, ramybės uoste, o mes, tavo globotiniai, dar tebevargstame tremtyje. Kadaise išgelbėjęs Vaikelį iš Erodo rankų, gelbėk dabar ir mus. Gink mus nuo visokių piktojo kėslų ir vesk ten, kur garbingas ir laimingas esi su Kristumi ir Marija.

Tūkstančiai nuliūdusių sielų patyrė, kiek tavo užtarimas teikia pagalbos ir džiaugsmo. Ir mes tad šaukiamės tavęs, skaistusis Marijos sužadėtini. Tą švelnią meilę, kuria čia, žemėje, buvai apsupęs Jėzų ir Mariją, guosk dabar ir mus vargstančius, padėk mūsų reikaluose. Vienas tavo žodis palenks Išganytoją į mus maloningai pažvelgti ir palaiminti. Amen.

Jėzau, Marija, Juozapai!

Jums atiduodu savo širdį!

Melskimės. Šventasis Juozapai, tu buvai išrinktas Jėzaus maitintoju ir labai rūpestingai globojai tau pavestą dieviškąjį Vaikelį. Vardan tos tėviškos meilės, kuria mylėjai Jėzų, būk tėvas ir mums; išmelsk, kad eitume tavo pėdomis, sektume tavo šventu nuolankumu, su meile priimtume iš Dievo rankų vargus ir pažeminimus ir viską panaudotume jo tarnybai. Amen.

 

Kalbame: Tėve mūsų, Sveika, Marija, Garbė Dievui Tėvui.

ŠV. JUOZAPO LITANIJA

1-oji diena.

Šv. Juozapas - šviesus vidinio gyvenimo pavyzdys

Savo tylos gyvenimu, Juozapai, tu adoruoji Jėzų, amžinąjį Žodį. Šiandien aukoju tau vidinį savo gyvenimą, taip pat savo pašaukimą siekti dalykų iš aukštybių ir stiprinti savosios ir Viešpaties širdies pokalbį. Aukoju tau Dievui sukurtos savo sielos polinkį be paliovos ieškoti Jo artumo. Ji trokšta Jo ir džiūsta, jei pamiršta Jį, panirusi į kasdienius rūpesčius. Daugybės išsiblaškymų verčia mane gyventi išoriniame pasaulyje, palikus savo sielos šventovę, kur manęs laukia Viešpats. Kreipk mano dvasios ir kūno gebėjimus Dievo ieškojimui; kad į Jį būtų nukreipti visi mano troškimai. Patikiu tau savo gebėjimą klausytis ir budėti maldoje, kad tapčiau vis artimesnis Mylimajam.

2-oji diena.

Šv. Juozapas - teisus žmogus, ištikimas tarnas

Savo tikėjimo kelyje, šv. Juozapai, tu vykdydavai tai, ką tau pranešdavo Dievo angelas. Šiandien aukoju tau savo tikėjimo gyvenimą, gebėjimą vykdyti Dievo valią, kai ji man pareiškiama. Padėk man įveikti priešinimąsi, dvejonę, abejonę, vėlavimą. Kai tave įspėdavo, tu visada būdavai atviras Dievos planui ir pasirengęs jį vykdyti. Patikiu tau savo laisvę, tą Dievo dovaną ištarti TAIP, kad rinkčiausi daryti gėrį bet kokiomis aplinkybėmis. Išmokyk mane nesiginčyti dėl Tėvo sumanymo ir gyvenimo įvykiuose atpažinti mylinčią dieviškosios Apvaizdos globą. Kreipk mano žingsnius pasitikėjimo ir džiaugsmingo paklusnumo keliu.

3-oji diena.

Šv. Juozapas, dangiškojo Tėvo paveikslas

Šv. Juozapai, tave pasirinko būti Įsikūnijusio Žodžio įtėviu, būti Jam dangiškojo Tėvo paveikslu čia, žemėje. Mes sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, tad galime perduoti gyvybę. Šiandien aukoju tau savo pašaukimą tarnauti žmogiškajai gyvybei, kad suvokčiau dalyvavimo dieviškosios tėvynės slėpinyje didybę. Ypač tau patikiu visus šeimos tėvus ir jų atsakomybę už pradėtą gyvybę. Pagydyk manyje visas motinystės ir tėvystės padarytas žaizdas, kliudančias man visiškai subręsti. Tegul per tavo geranorišką tėvystę, Juozapai, atrasiu tikrąją Dievo vaiko laisvę. Patikiu tau žmogiškąją gyvybę, kuriai šiandien kyla didelė grėsmė, yapč dėl abortų. Pašauk ugningų Gyvenimo Evangelijos gynėjų ir džiaugsmingų jos misionierių, tvirtų naujos gyvenimo kultūros skleidėjų.

4-oji diena.

Šv. Juozapas, darbininkų globėjas

Tau, šv. Juozapai, buvo patikėta graži misija savo darbu išmaitinti Dievo sūnų, tikrąją dangaus duoną, kuria Tėvas nori pamaitinti savuosius vaikus. Išmokyk mane savo darbe atrasti bendradarbiavimo Dievos sumanyme matmenį ir ypatingą šventėjimo būdą. Tau patiko Nazareto dailidės amatas, tu Jėzui perdavei gerai atlikto darbo skonį. Patikiu tau savo pareigas, studijas ir profesinį gyvenimą. Padėk man per kasdienį dorybių praktikavimą darbe aktyviai dalyvauti Meilės civilizacijos statybose. Ypač padėk tiems, kurie nebeturi darbo ar dėl skurdo negali patenkinti savo ar šeimos poreikių. Padėk mūsų laikais vėl įvertinti rankų darbą, nes jis - gyvenimo mokykla ir vilties šaltinis.

5-oji diena.

Šv. Juozapas, lengvos mirties globėjas

Šventasis Juozapai, saugok mus! Taip tavęs jau daugybę kartų šaukiasi tavo vaikai. Tu apsaugojai Mariją nuo atleidimo gėdos ir Kūdikį Jėzų nuo Erodo sukeltų žudynių. Padėk ir man piligrimystėje į šventąjąją Dangaus Karalystės žemę. Šiandien aukoju tau savo gyvenimo žemėje pabaigą ir įžengimą į Gyvenimą. Suteik man lengvos mirties ir ištvermės malonę. Ypatingai tavo globai pavedu visus mirštančius ir tuos, kurie jiems patarnauja: kad jie gerai pasiruoštų susitikimui priėmę šventąjį viatiką. Patikiu tau paskutiniąsias savo agonijos akimirkas: kad sugebėčiau jas pariimti kaip perėjimą, Tavo mirusio ir prisikėlusio Sūnaus Velykas. Leisk man drauge su šv. Pranciškumi Asyžiečiu giedoti: "Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per mūsų sesę kūniškąją Mirtį, nuo kurios joks žmogus pabėgti negali. Vargas tiems, kurie mirs su nuodėme mirtina. Palaiminti, kuriuos ji užklups bevykdančius švenčiausiąją Tavo valią - Jų nepažeis mirtis antroji".

6-oji diena.

Šv. Juozapas, skaistumo pavyzdys

Šv. Juozapai, tu su džiaugsmu atsiliepei į angelo paraginimą pasiimti pas save sužadėtinę Mariją ir gerbei Dievo darbą joje. Tavo meilei netrūko nei dėmesio, nei šventumo. Šiandien aukoju tau savo pašaukimą meilei, savo jausmus ir lytiškumą. Žinau, kad akių ir širdies tyrumas kartu yra ir kova, ir Dievo dovana, malonė. Padėk man rinktis skaistumą pagal mano gyvenimo padėtį kaip savęs dovanojimo mokyklą, kad tapčiau Dievo ištikimybės ir švelnumo liudytoju. Ypač patikiu tau sužadėtinius, besirengiančius vestuvėms, ir visus jaunuolius, kurie mokosi gražios meilės, kurios Motina yra Marija.

7-oji diena.

Šv. Juozapas, šeimų globėjas

Šv. Juozapai, kursai su tokiu rūpesčiu ir švelnumu saugojai Šventąją Šeimą, šiandien tau patikiu savo šeimą. Tu, kursai Nazarete uoliai laikeisi ištikimo sutuoktinio ir dėmesingo tėvo pašaukimo, saugok mano šeimą, kad ji vis labiau taptų "namų Bažnyčia", meilės lopšiu ir gyvybės šventove. Laikyk ją vienybėje ir taikoje. Išmokyk mus mylėti vieniems kitus ir atleisti tiek kartų, kiek reikės. Atnaujink sutuoktinių meilę. Patikiu tau visas žemės šeimas, ypač tas, kurios patiria išsiskyrimo tragediją, ir vaikus našlaičius, nors jų tėvai gyvi. Šventasis Juozapai, palaikyk Bažnyčią, skelbiančią Šeimos Evangeliją, grįstą nepanaikinama vyro ir moters santuoka, atvira gyvybei ir vaikams.

8-oji diena.

Šv. Juozapas, Bažnyčios globėjas

Per popiežių, šv. Juozapai, žemės Bažnyčia pripažįsta tave savo globėju. Tu saugojai Šventąją Šeimą ir toliau saugai Bažnyčią jo kelyje į dangų, nes ji yra Tėvo tau patikėta Dievo šeima. Aukoju tau Bažnyčią ir savo, Bažnyčios vaiko, pašaukimą: išmokyk mane ją pripažinti ir mylėti kaip savo motiną. Saugok ją per audras, ypač ištiktus tikėjimo krizei, gink ją nuo priešo žabangų ir bet kokio priešiškumo. Padėk jai atsilaikyti prieš reliatyvizmą ir sekuliarizaciją, taip pat prieš hedonizmą, vedantį į tylų tikėjimo išsižadėjimą. Primink mums, kad didžiausią žalą daro pirmiausia drungni krikščionys ir kad pamirštame svarbiausią savo misiją, jeigu apleidžiame vargšus.

9-oji diena.

Šv. Juozapas, Naujosios Evangelizacijos tėvas

Pirmoji Bažnyčios misijos veikėja yra Šventoji Dvasia. Šv. Juozapai, pas save pasiimdamas Mariją tu buvai pirmesnis už šv. Joną ir visą Bažnyčią. Šiandien tau patikiu savo krikščioniškojo gyvenimo misionierišką dalį. Naujoji Evangelizacija nevyks be naujo Šv. Dvasios išsiliejimo, ateinančio per Nekaltąją Marijos Širdį. Eidamas į tavo mokyklą, šv. Juozapai, žinau, kad tu išmokysi mane atsiduoti Dvasiai ir tapti Marijos tarnu. Vesk mane į Nazareto namų jaukumą ir leisk man tavosiomis akimis ten regėti Mariją, tavo sužadėtinę, ją kontempliuoti ir ja sekti. Imk mane už rankos ir vesk adoruoti Jėzaus Marijoje - pirmojo tabernakulio, akimis ir balsu skleidžiančio Jo šviesą.

Šie novenos apmąstymai sukurti Frežiuso ir Tulono vyskupijoje, kuri 2012 m. kovą buvo pašvęsta Šv. Juozapui.

bottom of page