top of page
Kvietimas melstis už taiką Ukrainoje

Visus tikinčiuosius kviečiame į maldą už taiką Ukrainoje ir Europoje. Atsiliepkime į Popiežiaus Pranciškaus, Lietuvos Ganytojų kvietimą – kasdien kalbėti Šv. Rožinio maldą už taiką Ukrainoje ir Europoje. Melskimės savo namuose. Tebus tai šeimos narių susitikimo maldoje metas. Namų Bažnyčios maldos kelias už taiką. Kviečiame ypatingai visus vaikus melstis už taiką bei savo bendraamžius, kurie šiuo metu yra karo gniaužtuose ir negali džiaugtis saugia ir nerūpestinga vaikystės kasdienybe.

Maldoje aukokime Švč. Mergelės Marijos Nekaltajai  Širdžiai Rusiją, kad joje įvyktų atsivertimo ir sugrįžimo prie Dievo stebuklas.  

Kreipkimės maldoje į Europos Globėjus, kad savo užtarimu mus saugotų ir Dievui užtartų visuose mūsų reikaluose.

Kiekvienas kurkime taiką savo širdyje, kad galėtume pasauliui liudyti, kad maldos galia, atsivertimo ir atgailos kelias bei  Dievo palaima yra tikrosios Taikos kelias.

Kviečiame kasdien kalbėti Šv. Rožinio maldą bei kreiptis į Europos Globėjus.

ŠVENTIEJI EUROPOS GLOBĖJAI

 

Šv. Kirilas ir Metodijus

 

Konstantinas ir Metodijus gimė apie 825 m. Tesalonikuose. Po studijų Konstantinopolyje patriarchas Potijus juos pasiuntė į Moraviją, kur jie labai sėkmingai apaštalavo, išvertė Bibliją ir šventė liturgiją slavų kalba. Tačiau lotyniškų apeigų vokiečių misionieriai juos apskundė popiežiui Mikalojui I ir teko vykti į Romą teisintis (868 m.). Romoje, šv. Bonifaco ir Alekso prie Aventino bažnyčioje, Konstantinas davė vienuolystės įžadus priimdamas Kirilo vardą; po kiek laiko jis mirė. Metodijus buvo įšventintas Sirmijumo (dabar Serbijoje) arkivyskupu ir kaip popiežiaus legatas pasiųstas evangelizuoti visų slavų tautų. Jam vėl teko patirti vokiečių vyskupų atšiaurumą, bet jo apaštalavimas buvo labai sėkmingas. Jam mirus Velehrade (Čekija) 885 m., jo laidotuvių pamaldose skambėjo lotynų, graikų ir slavų kalbos. Abu brolius, gerbiamus kaip slavų apaštalus, Jonas Paulius II 1980 m. paskelbė Europos globėjais.

 

Šventoji Kotryna Sienietė

 

Kotryna Sienietė, Bažnyčios mokytoja, Europos globėja, gerai žinoma dėl istorinio vaidmens, kurį atliko Italijoje ir visoje Europoje sunkiais XIV amžiaus vidurio laikais. Ji įtikino popiežių sugrįžti iš Avinjono į savo sostą Romoje, prie šv. apaštalo Petro kapo. Kotryna Sienietė buvo nenuilstanti supriešintos visuomenės ir kariaujančios Europos taikintoja, Bažnyčios gynėja ir reformų šalininkė. Europos valdovams ji priminė, kad krikščioniškomis vertybėmis besiremiančioje visuomenėje nesutarimus įmanoma išspręsti ir išmintimi, o ne ginklu.

 

Šv. Benediktas

 

Šv. Benediktas, kurio vardas reiškia „palaimintas“ (lot. Benediktus.), gimė Nursijoje, Umbrijoje, apie 480 m. Studijuodamas Romoje jis nusprendė nutraukti ryšius su pasauliu ir pasitraukė į vieną grotą Subjako vietovėje. Prie jo prisidėjo pasekėjų, bet dėl kai kurių apylinkės vienuolių priešiškumo Benediktui teko išvykti į Kampaniją ir apsistoti Monte Kasine, iš kur spinduliavo jo šventumas ir plito jo regula. Benediktas mirė 547 m. kovo 21 d. Jo parašyta vienuolių regula laikoma vienu svarbiausių veiksnių, lėmusių krikščioniškos civilizacijos Europoje išsivystymą. Šv. Benediktui vienuolynas yra mokykla, kur mokomasi tarnauti Viešpačiui „nieko neturint brangesnio už Dievo meilę“, ir „didžiadvasiškai žengiant Jo įsakymų keliu“. Broliška santarvė ir ramybė yra siela benediktiškojo gyvenimo, kuris atsiskleidžia per maldą ir dėmesingumą broliams.

 

Šv. Brigita Švedė

 

Gimusi kilmingoje švedų šeimoje šventoji Brigita sulaukusi 15-os ištekėjo už Švedijos didiko, su kuriuo laimingai gyveno dvidešimt aštuonerius metus, pagimdė aštuonis vaikus. Tapusi našle šv. Brigita 1344 m. įkūrė Vadstenos vienuolyną ir įsteigė Švenčiausiojo Išganytojo ordiną. Dievas ją apdovanojo regėjimais ir apreiškimais, kuriuos užrašydavo. Ji buvo pašaukta atlikti svarbų vaidmenį bendraujant su popiežiais ir Švedijos bei Europos politiniais vadovais. „Misionieriškas uolumas, nušvietęs jos gyvenimą keliaujant iš Europos žemyno šiaurės į pietus, daro ją sektinu pavyzdžiu, ypač vykdant naująją evangelizaciją Europoje“, – sakė popiežius Jonas Paulius II, skelbdamas Brigitą Švedę viena iš Europos globėjų.

Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta (Edita Štein (Stein)

 

Šv. Edita Štein gimė 1891 m. spalio 12 d. Silezijoje, pamaldžių žydų šeimoje. Būdama fenomenologijos pradininko Huserlio asistentė, atsivertė į katalikybę ir įstojo į Karmelį. 1942 m. mirė Aušvice, tapusi nacių antisemitizmo auka. Visiškai dovanojanti save, moksliškai griežta savo filosofiniuose veikaluose, ji gebėjo tapti spalvinga ir jautri, kai perteikdavo savo atradimus tikėjimo srityje.

 

 

Šv. Pranciškaus (Taikos) malda

Viešpatie, padaryk mane
savosios ramybės pasiuntiniu
ir leisk man nešti
meilę, kur siaučia neapykanta;
santaiką, kur vyrauja barniai;
vienybę, kur yra skilimas;
tikėjimą, kur kankina abejonės;
tiesą, kur viešpatauja klaida;
viltį, kur braunasi nusiminimas;
džiaugsmą, kur slegia liūdesys;
šviesą, kur užgulusios tamsybės.

Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau
kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas;
kitus suprasti, o ne pats būti suprastas;
kitus mylėti, o ne pats būti mylimas,
nes kas duoda – gauna,
kas atleidžia, tam atleidžiama,
kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi.

Amen.

 

Švenčiausioji Mergele Marija, Taikos Karaliene ir Lietuvos Globėja, saugok ir globok Lietuvą, Ukrainą bei visą Europą!

Šventasis Juozapai, Bažnyčios Globėjau, saugok ir globok Lietuvą, Ukrainą bei visą Europą!

Šv. Arkangele Mykolai, saugok ir globok Lietuvą, Ukrainą bei visą Europą!

Šv. Kirilai ir Metodijau, saugok ir globok Lietuvą, Ukrainą bei visą Europą!

Šventoji Kotryna Sieniete, saugok ir globok Lietuvą, Ukrainą bei visą Europą!

Šv. Benediktai, saugok ir globok Lietuvą, Ukrainą bei visą Europą!

Šv. Brigita Švede, saugok ir globok Lietuvą, Ukrainą bei visą Europą!

Šv. Kryžiaus Terese Benedikta (Edita Štein (Stein), saugok ir globok Lietuvą, Ukrainą bei visą Europą!

Visi Dievo Šventieji ir Šventosios, saugokite ir globokite Lietuvą, Ukrainą bei visą Europą!

bottom of page