Acerca de

IMG_0360-small1.jpg

PARAPIJOS KUNIGŲ KREIPIMASIS

Brangieji,

šią savaitę Lietuvos vyskupai paskelbė laišką artėjančios Gavėnios proga bei gaires apie laipsnišką Eucharistijos šventimo grįžimą kartu su tikinčiaisias.

Ganytojai mums primena, kad dabartinėmis aplinkybėmis, kai viskas trapu, o situacija greitai besikeičianti, Bažnyčia mus kviečia iš naujo atrasti šį metą kaip malonės laiką, kaip galimybę įžengti į artimą bendrystę su Dievu, į bendrystę, kurios jokios grėsmės iš mūsų negali atimti.

Gavėnios kelias visuomet yra paženklintas asmenine ir bendruomenine malda, pasninku, atgaila ir gerumo darbais artimui. Tikime, kad kiekvienas iš mūsų, šiame sudėtingame ir nepastoviame laikotarpyje, rasime būdų ir galimybių visa tai puoselėti ir praturtinti savo dvasinį gyvenimą Gavėnios patirčių vaisiais. O tai tampa ir mūsų bendruomenės bendruoju dvasiniu gėriu ir lobynu.

Visi kartu matome, patiriame ir galime paliudyti, kad karantino laikas suteikia ir savo galimybes, ir pateikia spręstinus sunkumus bei iššūkius kasdienybėje. Tai gali tapti atspirties tašku ateičiai, taip pat gali stipriai prislėgti savo baimės ir netikrumo našta. Judėjimo ir bendravimo apribojimai, artimų žmonių ligos patirtys ir kiti šio laikmečio nepatogumai neaplenkia nė vieno iš mūsų. Svarbu laikytis visiems kartu ir būti drauge. Religinis gyvenimas namuose, asmeninė malda šiokiadieniais ir sekmadienio popietės valandomis koplyčioje, dalyvavimas parapijoje švenčiamų šv. Mišių aukoje tiesioginių transliacijų dėka tampa mūsų atgaivos ir stiprybės šaltiniu. Mūsų gyvybės versme. Mūsų atsirėmimu vieniems į kitus ir į savo Viešpatį. Koks vaisingas ir svarbus yra visų mūsų buvimas kartu. Dar kartą dėkojame kiekvienam už Jūsų kūrybingą buvimą kartu. Dėkojame už Jūsų gerumą ir dosnumą. Palaikymą maldoje ir paramą kasdienybėje. Jaučiame Jus ir dėkojame Dievui už Jus. Ilgimės kiekvieno iš Jūsų šventovės erdvėje. Tikrai galime didžiuotis ir garbinti Dievą už tai, kad visų negandų ir suvaržymų akivaizdoje esame vieningi, gebantys pasirūpinti vieni kitais ir puoselėjantys savo dvasinį maldos gyvenimą. Esame tikra Dievo Tauta.

Mūsų ganytojai, konsultuodamiesi su medikais ir sveikatos apsaugos specialistais bei atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus bei griežtų karantino ribojimų keitimo planą, parengė sprendimus, kurie pasitarnaus laipsniškam visų mūsų sugrįžimui į bendruomeninį ir gyvą Eucharistijos šventimą bažnyčiose.

Šiuo laikotarpiu Vilniaus miesto statistiniai duomenys skelbia, kad šioje savivaldybėje 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų siekia 200-500 atvejų. Todėl, pagal vyskupų nustatytas gaires, mūsų savivaldybėje šv. Mišiose gali dalyvauti iki 15 tikinčiųjų, kiekvienam užtikrinant ne mažesnį nei 20 kvadratinių metrų plotą ir 2 metrų atstumą tarp žmonių ar šeimų. Jei bažnyčios ar viešos koplyčios erdvė mažesnė – leidžiama dalyvauti tokiam skaičiui tikinčiųjų, kad kiekvienam būtų užtikrintas 20 kvadratinių metrų plotas ir 2 metrų atstumas.

Kiekvienai parapijai tenka didelė ir nelengva užduotis užtikrinti šių reikalavimų išpildymą. Ilgai mąstėme kaip galėtume saugiai ir atsakingai organizuoti bei užtikrinti Jūsų dalyvavimą šv. Mišių aukoje mūsų parapijos šventovėje.

Didelis iššūkis yra įgyvendinti leidimą dalyvauti apeigose tik iki 15 asmenų. Šiokiadieniais tai įmanoma, nes niekada nebūna didelio tikinčiųjų skaičiaus. O kaip sekmadieniais? Kaip sudaryti daugiatūkstantinei mūsų parapijai galimybę sekmadieniais švęsti Eucharistiją?

Nesinori organizuoti išankstinių registracijų, nes tai taptų lenktyniavimu, kas pirmesnis, kas greitesnis... Nesinori ir užsiiminėti ateinančiųjų selekcija: prašei intencijoje šv. Mišių aukos – užeik, jei ne – nebėra vietos, eik namo... Arba sekmadieniais, Viešpaties dienoje, pavaryti nuo bažnyčios durų tuos tikinčiuosius, kurie nepatenka į įleidžiamų žmonių skaičių...

Ką daryti?

Visą šią sudėtingą situaciją apsvarstę tarpusavio diskusijoje bei maldoje prašę šv. Dvasios išminties, mes, parapijos kunigai, drįstame Jums pateikti štai tokį sprendimą:

 

  • Pelenų Trečiadienį, vasario 17 d., pradedame Gavėnios metą, paženklintą pasninku, malda ir konkrečiais gerumo darbais. Tą dieną šv. Mišios bus aukojamos ryte 8.30 val. lietuvių kalba ir 10.00 val. lenkų kalba, įleidžiant juose dalyvauti iki 15 asmenų. Nuo 12.00 val. bus išstatytas Švč. Sakramentas asmeninei maldai iki 18.00 val. Visą minėtą dieną kunigai klausys išpažinčių, bus galima priimti Šv. Komuniją ir bus teikiama pelenų barstymo apeiga.

 

Kol iš esmės pagerės situacija ir sugrįšime į viruso suvaldymo etapą, jei galime ir toliau likime namuose, niekur neikime be reikalo. Susilaikykime ir nuo ėjimo į šventovę dalyvauti šv. Mišiose. Jau esame visi įpratę ateiti į parapijos koplyčią asmeninei maldai dienos metu. Šventovėje galime užpildyti lapelį prašant aukoti šv. Mišias Jums reikalingą dieną. Daugelį sielovados klausimų išsprendžiame nuotoliniu būdu. Ir už tai esame Jums ypatingai dėkingi. Primename, kad nėra pareigos šiokiadieniais dalyvauti šv. Mišiose.

 

Tiems, kurie vis tik norės dalyvauti šv. Mišiose, nustatoma tokia tvarka:

Šventovėje bus galima sedėti tik pažymėtose vietose. Tai leis užtikrinti saugumo ir higienos reikalavimus. Primename, kad privalome dėvėti apsaugines kaukes visų apeigų metu. Prie įėjimo pastatyti dezinfekcinio skysčio stovai rankų dezinfekcijai. Šv. Komuniją esame kviečiami priimti į rankas.

  • Gavėnios šiokiadieniais šv. Mišios aukojamos vakarais 18.00 val. lenkų kalba ir 19.00 val. lietuvių kalba, įleidžiant jose dalyvauti iki 15 asmenų. Susirinkus nustatytam tikinčiųjų skaičiui, daugiau nė vienas tikintysis nebus įleidžiamas į šventovę. Labai atsiprašome tų, kurie ateis, ras šventovės erdvę užpildytą leidžiamu žmonių skaičiumi ir turės grįžti namo. Nuoširdžiai atsiprašome už tai, nes taip elgtis mus įpareigoja priimti ganytojų nutarimai. Asmeninei maldai koplyčia šiokiadieniais atvira nuo 10.00 val.

 

  • Gavėnios šeštadieniais šv. Mišios aukojamos ryte 9.00 val. lenkų kalba ir  10.30 val. lietuvių kalba, įleidžiant jose dalyvauti iki 15 asmenų. Susirinkus nustatytam tikinčiųjų skaičiui, daugiau nė vienas tikintysis nebus įleidžiamas į šventovę. Labai atsiprašome tų, kurie ateis, ras šventovės erdvę užpildytą leidžiamu žmonių skaičiumi ir turės grįžti namo. Asmeninei maldai koplyčia šeštadieniais atvira iki 18.00 val.

 

  • Gavėnios sekmadieniai. Viešpaties diena. Dievo Tautos viešo Dievo garbinimo ir Eucharistijos diena. Parapijinės bendruomenės bendrystės diena. Kaip švęsti šv. Mišias sekmadienį, kuomet tegali ateiti tik iki 15 tikinčiųjų? Atrinkti atstovus? Pasikviesti išrinktuosius? Organizuoti registracijas? Uždaryti šventovės duris tiems, kurie viršis 15 asmenų skaičių? Visa tai didelis iššūkis ir nelengvi sprendimai. Neišvengiamai kils nepasitenkinimo, pykčio ar susierzinimo emocijos bei pasigirs piktų žodžių prie bažnyčios durų prieš šv. Mišias. Tai visiškai nesiderina su sekmadienio džiaugsmu ir bendruomenės vienybe. Primename, kad ganytojai dar pavasarį yra suteikę atleidimą nuo privalomo dalyvavimo sekmadienio šv. Mišiose.

 

Atsižvelgiant į visa tai ir užtikrinant solidarią bendrystę su visa parapijinę bendruomenę bei tikintis ir tų 15-os galinčių ateitį į šv. Mišias tikinčiųjų solidarumo supratime, nustatome, kad vasario mėn. sekmadieniais (21 ir 28 dienomis) šv. Mišios bus aukojamos 10.00 val. lenkų kalba ir 11.30 val. lietuvių kalba nedalyvaujant tikintiesiems. Šv. Mišios bus tiesiogiai transliuojamos parapijos Facebook paskyroje.

Asmeninei maldai šventovė sekmadieniais išlieka atvira nuo 13.00 val. iki 18.00 val.

 

Tikimės, kad priimdami ši sprendimą, sulauksime Jūsų supratimo, pritarimo ir solidaraus elgesio visos parapijinės bendruomenės akivaizdoje. Jei šis sprendimas ką nors nuliūdins ar papiktins – labai atsiprašome. Bet mums, Jūsų bendruomenės kunigams, bendrasis parapijos gėris, sekmadienio džiaugsmas, tikinčiųjų solidarumas ir tarpusavio pagarba yra svarbiausi. Tegul tai mums visiems būna Gavėnios atgailos, pasninko ir gero darbo išraiška.

 

Viliamės, kad š. m. kovo mėnesį pandemijos situacija mūsų šalyje gerės, visi suvaržymai lengvės ir greitu laiku galėsime švęsti šv. Mišias visi kartu kaip viena Dievo Tautos šeima. Juk visi norime ne tik sulaukti šv. Velykų, bet ir jų džiaugsmą išgyventi visiems drauge dalyvaujant bendruomeninėje liturgijoje šventovėje. Būtų nepaprastai skaudu, jei dabartiniame atlaisvinimų laikotarpyje patirtume staigų pandemijos susirgimų skaičiaus augimą ir prislėgti dar vienos karantino ir suvaržymų naštos, šv. Velykas būtume priversti vėl švęsti užsidarę namuose.

 

Tegul mus visus šioje Gavėnioje guodžia ir stiprina už mus kenčiančio ir ant kryžiaus iš meilės už mus mirštančio, o Velykų rytą prisikeliančio Kristaus artuma ir Dievo palaima.

 

Dėkingume už viską, o ypač už Jūsų supratimą bei atsakingą elgesį, liekame kasdieninėje maldoje už Jus.

 

Kun. Ričardas DOVEIKA, parapijos klebonas

Kun. Jaroslav SPIRIDOVIČ, parapijos vikaras